Năm học 2013 – 2014: Phấn khởi với chính sách miễn, giảm học phí

2:16,Sunday, September 1st, 2013

Từ ngày 1-9, Nghị định 74 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân chính thức có hiệu lực. Với nghị định này, hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước bước vào năm học mới với tâm trạng phấn khởi khi được hưởng chính sách miễn giảm học phí của nhà nước.   

20130214090018 hocsinh2 Năm học 2013   2014: Phấn khởi với chính sách miễn, giảm học phí

Miễn giảm trực tiếp tại trường

Theo Nghị định 74, kể từ năm học 20132014 sẽ có thêm 3 đối tượng được miễn học phí gồm: sinh viên học chuyên ngành Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; học sinh, sinh viên, học viên các chuyên ngành lao, phong, tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh; học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Tuy nhi