Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Quy chế công tác sinh viên

[Lấy địa chỉ]
wilsoninlove Đăng lúc 2-10-2011 16:01:13
I. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ SINH VIÊN

Điều 1.

- Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác sinh viên.- Hiệu trưởng ủy quyền cho một Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác sinh viên.


Điều 2. Công tác quản lý sinh viên được quy địnhnhư sau

- Trưởng khoa, Viện trưởng, Giám đốc Trung tâm, Trưởng cơ sở,(gọi tắt là trưởng cơ sở đào tạo) quản lý toàn diện, trực tiếp các SV thuộc đơn vị mình, thực hiện các nội dung công tác sinhviên.

- Phòng Đào tạo, (Phòng Giáo vụ); quản lý về hành chính, danh sáchhọc sinh sinh viên,  đầu vào, đầu ra, học vụ, học phí, học bổng đốivới các hệ đào tạo.

- Phòng Thanh tra giáo dục và Quản lý HSSV quản lý hành chính hồsơ gốc của SV, hồ sơ đầu vào, đầu ra, hồ sơ lưu sau khi tốt nghiệp.Đáp ứng các yêu cầu tra cứu, xác minh khi cần, làm đầu mối trong việcgiớithiệu vay vốn học tập.

- Phòng Công tác chính trị quản lý về mặt rèn luyện, đạo đức, tổ chức sinh hoạt, các hoạt động văn, thể, mỹ, hoạt động ngoại khóa, hoạt độngđối ngoại của SV. Phòng cũng quản lý các đối tượng chính sách xã hội trong HSSV toàn trường.

- Ký túc xá quản lý số HSSV nội trú, tổ chức các công tác, sinh hoạt và phong trào ở ký túc xá.


Điều 3. Nhiệm vụ của các đơn vị đào tạo trong trường

- Trưởng cácđơn vị đào tạo chịutrách nhiệm toàn diện về công tác sinh viên của đơn vị mình. Tổ chức bộ máy quản lý sinh viên cấp khoa,viện, trung tâm gồm:

+  Phótrưởng đơn vị phụ trách công tác sinh viên.
+ Giáo vụ khoa hay trợ lý tổ chức sinh viên (tùy quy mô của mỗiđơn vị đào tạo).
+ Các giáo viên chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm Bộ môn quản ngành,cố vấn học tập.
+  Các lớptrưởng,
+ Phối hợp công tác còn có Đoàn TNCS khoa, viện, trung tâm,cơ sở; chi hội SV khoa, viện, trungtâm, cơ sở.
- Khoa, trung tâm, các cơ sở quản lý SV về tổ chức và nhân sự: lý lịch trích ngang, phiếu theo dõi SV, theo dõi và đánh giá về học tập, rèn luyện, phát triển nhân cách của SV.
- Tổ chức trong phạm vi khoa, viện, trung tâm, cơ sở; các hoạt độngcho SV: học tốt, nghiên cứu khoa học, các hoạt động Đoàn, Hội, các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao,các hoạt động xã hội, sinhhoạt ngoại khóa, hoạt động hỗ trợ SV, hoạt động cựu SV, xét và cấp học bổng cho SV từ các nguồn tài trợ cho đơnvị mình.
- Tổ chức và quản lý các lớpSV, các giáo viên chủ nhiệm.
- Xét và ra quyết định khen thưởng, kỷ luật cấp khoa,trung tâm, cơ sở, kiến nghị lên cấp trên các mức khen thưởng, kỷ luậtcao hơn.
- Xác nhận SV trong các trường hợp: tạm trú, tạm vắng,liên hệ tham quan, thực tập, xin việc làm có tính thời vụ, xin thẻ đọc ở các thư viện bên ngoài, lấy số liệu làm đề tài luận văn, thi bằng lái xe. Xác nhận kết  quả  bảo  vệ  luận văn tốt  nghiệp  (không  được  xác  nhận  SV  tốt nghiệp). Xác nhận tư cách SV về nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ lao động trình Ban Giám hiệu ký.
- Liên hệ với gia đình SV, địa phương trong những trường hợp cần thiết để giải quyết các vụ việc liên quan đến SV.
- Phối hợp với các phòng Ban chức năng như: Phòng Đào tạo; PhòngCông tác chính trị, Phòng Thanh tra giáo dục và Quản lý HSSV, Phòng Giáo vụ, Phòng Dịch vụ và Quản lý ký túc xá, Đoàn TNCS, Hội SV trong công tác SV.
- Tiếp nhận các khiếu nại, thắc mắc của SV liên quan đến việc họctập,hoạt động của SV và chuyển đến các nơi liên quan nếu ngoài thẩmquyền giải quyết.
- Tổng hợp tình hình SV, báo cáo Hiệu trưởng hàng tháng,cuối mỗi học kỳ hoặc đệ trình trong các phiên họp hộiđồng.

Điều 4.  Nhiệm vụ của Phòng Đào tạo (Phòng Giáo vụ)
- Quản lý và thường xuyên cập nhật dữ liệu trên hệ thống mạngcủa trường,  lưu trữ các quyết định liên quan đến HSSV (sổ cấp bằng, bảng điểm, các quyết địnhtốt nghiệp).
- Quản lý danh sách HSSV, quyđịnhmức đóng học phí, danh sách và mứchưởng học bổng khuyến khích.
- Quản lý hồ sơ học vụ, học bạ, bảng điểm, xác nhận bảng điểm hoặc xác nhận hợp thức hóa bảng điểm do các đơn vị đào tạo lập.
- Quản lý danh sách HSSV tốt nghiệp, lập thủ tục cấp bằng tốtnghiệp, cấp hồ sơ cho HSSV tốt nghiệp.
- Được ủy quyền của Hiệu trưởng trả lời các câu hỏi về hồ sơ họcvụ của học  sinh sinh viên, chứng nhận, xác nhận các loại bằng cấp, chứng chỉ học tập do trường cấp cho sinh viên theo quy địnhhiện hành.
- Thực hiện các công việc về xét cấp học bổng khuyến khích, họcbổng từ thiện tài trợ cho sinhviên.
- Phối hợp với Phòng Công tác chínhtrị, các đơn vị đào tạo tổchức lễ khai giảng, tốt nghiệp.

Điều 5. Nhiệm vụ của PhòngThanh tra giáo dục và Quản lýHSSV
- Quản lý và thường xuyên cập nhật trong dữ liệu và trên mạng của trường các số liệu về HSSV. Lưu trữ các quyết định liên quan đến HSSV (kỷ luật, cảnh cáo, buộc thôi học, tạm dừng, tạm nghỉ, khen thưởng, kỷ luật…). Cung cấp kịp thời cho các viện, khoa, trung tâm, cơ sở, phòng, ban chức năng, giáo viên chủ nhiệm danh sách SV đã cập nhật sau mỗi đợt xử lý, danh sách SV và mức đóng học phí, danh sáchvà mức hưởng học bổng khuyến khích cho Phòng  Tài chính – Kếtoán.
- Quản lý hồ sơ học vụ HSSV, học bạ, bảng điểm…, xác nhận bảng điểm (hoặc xác nhận hợp thức hóa bảng điểm do viện, khoa, trung tâm, cơ sở lập). Quản lý danh sách tốt nghiệp, lập thủ tục làm bằng tốt nghiệp,cấp hồ sơ cho HSSV tốt nghiệp.
- Được ủy quyền của Hiệu trưởng trả lời các yêu cầu của bên ngoài về hồ sơ học vụ của HSSV,cấp giấychứng nhận cho HSSV. - Phối hợp với Phòng Đào tạo thực hiện các công việc về xét cấp học bổng khuyến khích, học bổng từ thiện tài trợcho HSSV.
- Lập thủ tục để ra các quyết định cho HSSV tạm nghỉ học, thôi học, cho chuyển đi, nhận chuyển đến.
- Tổng hợp và xử lý số liệu, xử lý các hồ sơ HSSV từ các viện,khoa, trung tâm, cơ sở chuyển lên, đệ trình Hiệu trưởng, các Hội đồng trong các phiên họp liên quan đến học vụ và công tác sinh viên.
- Triển khai thi hành các Nghị quyết của các Hội đồng cấp trường về công tác sinh viên, các quyết định của Hiệu trưởng thuộc nội dung công tác do phòng phụ trách.

Điều 6. Nhiệm vụ của Phòng Công tác chính trị

- Tổ chức, quản lý các hoạt động ở cấp trường về phong trào SV, các sinh hoạt ngoại khóa, chính trị, đoàn thể, văn hóa, văn nghệ, thể dục thểthao…
- Tổ chức, quản lý việc rèn luyện đạo đức tác phong, nếp sống văn minh, nội quy học đường, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trongSV…
- Tổ chức tuần sinh hoạt giáo dục định hướng đầu khóa.
- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Hội sinh viênđịnhhướng các chủ trương công tác, các phương thức hoạt động … cho công tác sinh viên của trường theo từng thời gian và chủ đề thích hợp.
- Quản lý về chính sách xã hội của sinh viên, tổng hợp danh sách,hồ sơ… đệ trình Hiệu trưởng.
- Triển khai thi hành các nghị quyết của Hội đồng, quyết định của Hiệu trưởng về các vấn đề liên quan thuộc nội dung công tác do phòngphụ trách.
- Tổ chức tiếp xúc, thu nhận ý kiến phản ảnh, đóng góp của SV, liên hệ với các bộ phận liên quan giải quyết và hồi đáp lại choSV.
- Thay mặt nhà trường tiếp xúc với các cơ quan thông tấn, báo đài, cơ quan bảo vệ… về công tác sinh viên.

Điều 7. Nhiệm vụ của các Hội đồngcấp trường
Tại Quy chế Bộ và Quy chế phân cấp của trường đã quy định vai trò và nhiệm vụ các Hội đồng cấp trường, cấp khoa, trung tâm, cơ sở có các Hộiđồng sau:
- Hội đồng tuyển sinh  giải quyết các vấn đề về tuyển sinh.
- Hội đồng Học vụ - giải quyết các vấn đề về học vụ.
- Hội đồng tốt nghiệp- giảiquyết các vấn đề về tốt nghiệp.
- Hội đồng khen  thưởng, kỷ luật - giải quyết các vấn đề về khen thưởng, kỷ luật.
- Hội đồng Học bổng - xem xét các vấn đề thuộc lĩnh vực học bổng (học bổng khuyến khích, học bổng tài trợ, từ thiện…). Thành phần các Hội đồng gồm:
+ Chủtịch Hội đồng: Hiệu trưởng hay Phó Hiệu trưởng.
+  Ủy viên thường trực: Trưởng Phòng Đào tạo, Phòng Giáo vụhay Phòng  Công tác chính trị, Phòng Thanh tra giáo dục và Quản lý HSSV.
+  Các ủy viên là các Trưởng khoa, Viện trưởng, Giám đốc trung tâm,Trưởng các cơ sở, phòng ban liên quan, Bí thư Đoàn TNCS.HCM, Chủ tịch Hội SV; tùy theo nội dung có mời thêm các thành viên là giáoviên chủ nhiệm, lớp trưởng SV, cácSV có liên quan.

Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
wilsoninlove Đăng lúc 2-10-2011 16:05:12
Điều 8. Nhiệm vụ của Đoàn TNCS và Hội sinh viên trường

Nhiệm vụ của Đoàn TNCS và Hội  sinh viên đối với công tác sinh viên thực hiện theo điều lệ của tổ chức Đoàn, Hội và theo Qui chế Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 9. Nhiệm vụ của ký túc xá được quy định ở quy chế ký túc
xá.
Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
wilsoninlove Đăng lúc 2-10-2011 16:05:44
II. TỐ CHỨC LỚP SINH VIÊN

Điều 10. Lớp sinh viên, lớp học phần

- Lớp sinh viên (áp dụng cho cả lớp niên chế và lớp học theo tín chỉ) là lớp được tổ chức theo viện, khoa, trung tâm, khóa đào tạo hay theo ngành đào tạo. Lớp SV được tổ chức ổn định từ đầu đến cuối khóa học, nhằm duy trì các sinh hoạt đoàn  thể, các phong trào thi đua, các hoạt động chính trị xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và để quản lý SV trong quá trình học tập và rèn luyện theo quy  định của trường. Mỗi lớp SV có một giáo viên làm chủ nhiệm lớp đồng thời là cố vấn học tập.

- Lớp học phần (áp dụng cho đào tạo theo học chế tín chỉ) là lớp học được tổ  chức bởi các SV đã đăng ký học tập cùng một môn học, trong cùng một học kỳ,  theo biểu đồ học tập và thời khóa biểu của Phòng Đào tạo. Sĩ số lớp học phần tùy thuộc số lượng SV đăng ký theo học. Lớp học phần do giáo viên phụ trách học phần theo dõi khi tổ chức giảng dạy học phần, và tự giải thể sau khi kết thúc các học phần.

- Việc thành lập lớp SV bắt đầu từ lúc SV mới vào trường do Trưởng khoa, Viện trưởng, Giám đốc trung tâm quyết định cùng lúc với việc phân ngành nếu có, hoặc lúc học tập chuyên ngành. Số lượng SV trong lớp học phần tùy điều kiện cụ thể của từng viện, khoa, trung tâm.

Điều 11. Ban cán sự lớp gồm l lớp trưởng phụ trách chung, 1 đến
2 lớp phó phụ trách các mặt công tác (lớp có từ 20 Æ 40 SV không cử lớp phó, lớp từ 41 Æ 60 SV có 1 lớp phó,  từ 61 SV trở lên có 2 lớp phó). Ban cán sự lớp do tập thể lớp SV đại hội bầu chọn. Viện trưởng, Trưởng khoa,
Giám đốc Trung tâm ra quyết định công nhận. Nhiệm kỳ Ban cán sự lớp là
1 năm. Khi thành viên Ban cán sự lớp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc mắc khuyết điểm, bị kỷ luật thì có thể bị bãi nhiệm. Lớp SV sẽ bầu người thay thế. Việc bổ nhiệm lớp trưởng, lớp phó của lớp học phần do phòng đào tạo chỉ định và ra quyết định.

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền lợi của Ban cán sự lớp

- Liên hệ thường xuyên với giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập và với viện, khoa, trung tâm để nhận các kế hoạch, các thông báo để triển khai thực hiện.


- Là cầu nối, thay mặt lớp liên hệ với các giáo viên môn học, Giáo vụ khoa và các bộ phận chức năng trong trường để đảm bảo lịch học tập, sinh hoạt của lớp.

- Tổ chức các buổi sinh hoạt lớp để thảo luận các công việc có liên quan, tổ chức cho lớp thực hiện các công việc do Viện trưởng, Trưởng khoa, Giám đốc trung tâm giao cho.

- Cùng với Chi đoàn, tổ chức việc nhận xét và cho điểm rèn luyện của SV trong   lớp. Báo cáo với giáo viên chủ nhiệm, viện, khoa, trung tâm về công việc của lớp, điểm rèn luyện, tình hình SV trong lớp.

- Ban cán sự lớp nếu trong học kỳ, năm học hoàn thành nhiệm vụ thì được khen thưởng điểm thưởng về rèn luyện theo quy định của Hiệu trưởng, để thành điểm trung bình chung mở rộng khi tính học bổng. Việc đánh giá Ban cán sự lớp là do giáo viên chủ nhiệm lớp quyết định.

III. GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

Điều 13. Giáo viên chủ nhiệm lớp là một chức danh được đặt ra, phục vụ cho công tác đào tạo và quản lý sinh viên. Ở học chế tín chỉ, hoặc theo học chế niên chế, giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn nhiệm vụ của cố vấn học tập.

Điều 14. Giáo viên chủ nhiệm được lựa chọn từ các cán bộ giảng dạy, đã có kinh nghiệm qua các công tác giảng dạy ở trường, theo các tiêu chuẩn sau.

- Có tinh thần trách nhiệm trong công tác

- Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy chế đào tạo, học vụ, thi cử, tốt nghiệp, quy chế về công tác HSSV…

- Hiểu biết sâu sắc về mục tiêu, chương trình đào tạo, cách tổ chức, các quy trình công tác đào tạo và quản lý SV ở trường, mục tiêu ngành, chuyên ngành.

Điều 15. Danh sách giáo viên chủ nhiệm ở mỗi đơn vị đào tạo sẽ do trưởng đơn vị đào tạo lựa chọn, có tham khảo ý kiến của tất cả thành viên trong đơn vị, trình Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm. Khi có sự thay đổi, thêm bớt giáo viên chủ  nhiệm cũng tiến hành theo quy trình trên.


Điều 16. Nhiệm kỳ của giáo viên chủ nhiệm cũng là nhiệm kỳ cố vấn học tập  theo thời gian của khóa đào tạo, và có thể kéo dài tối đa thêm 1 học kỳ. Sau đó bàn giao số SV còn lại cho Viện, Khoa, Trung tâm. Trong trường hợp được điều động đi công tác với thời gian kéo dài, viện, khoa, trung tâm sẽ phân công giáo viên chủ nhiệm khác thay thế.

Điều 17. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm

Giáo viên chủ nhiệm ngoài nhiệm vụ làm cố vấn học tập, còn làm nhiệm vụ về công tác HSSV quy định tại Điều 8 Quy chế công tác sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tóm tắt cả hai nhiệm vụ cố vấn học tập và nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm như sau.

- Làm cố vấn cho 1 lớp SV về chương trình, kế hoạch học tập,
đăng ký môn học, lựa chọn ngành nghề;

- Làm cố vấn cho lớp SV về rèn luyện nhân cách, các vấn đề xã hội; phối  hợp và hỗ trợ Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra giáo dục và Quản lý HSSV, Phòng Công tác chính trị, Đoàn TNCS các khoa, viện, trung tâm tổ chức phong trào, các hoạt động ngoại khóa… do lớp mình phụ trách.

- Theo dõi và đánh giá toàn diện về học tập và rèn luyện của HSSV lớp mình, nhận xét và cho điểm rèn luyện của HSSV theo biên bản báo cáo của Ban cán sự lớp và Chi đoàn.

- Tham gia bàn bạc, thảo luận tại các phiên họp của các Hội đồng mà có liên quan đến các HSSV và lớp mình phụ trách.

- Định kỳ báo cáo với Trưởng khoa, Viện trưởng, Giám đốc trung tâm về tình hình sinh viên lớp mình.

Điều 18. Quyền lợi của giáo viên chủ nhiệm

- Có quyền tham gia các phiên họp Hội đồng về xử lý học vụ, khen thưởng, kỷ luật, xét học bổng…; khi xem xét các vấn đề liên quan đến sinh viên mình phụ trách, có quyền phát biểu, phản biện, đề xuất ý kiến.

- Được các bộ phận chức năng trong trường cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác bằng văn bản, đĩa mềm, trang Web… liên quan đến lớp mình để tham khảo.


- Được hưởng phụ cấp trách nhiệm, tính bằng giờ dạy theo quy
định của Hiệu trưởng.

- Được trừ vào giờ định mức làm các công việc khác trong quy
định về tiêu chuẩn giờ làm việc của giảng viên.

- Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được xem xét khen thưởng, xét các danh hiệu thi đua. Được lưu ý khi xét lên lương, xét chức danh cán bộ giáo dục, xét chọn đi học tập bồi dưỡng, hoặc bổ sung vào đội ngũ cán bộ quản lý.
Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
wilsoninlove Đăng lúc 2-10-2011 16:05:54
IV. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 19. Khen thưởng, kỷ luật

- Nhà trường đánh giá việc rèn luyện của sinh viên bằng một thang điểm rèn luyện. Mỗi sinh viên phải tự đánh giá mức độ rèn luyện phấn đấu của mình sau mỗi học kỳ theo các tiêu chí đặt ra. Bảng tự đánh giá này sẽ được phản biện, bổ sung bởi ban cán sự lớp, chi đoàn, giáo viên chủ nhiệm, Đoàn TNCS, các phòng, ban liên quan… để tổng hợp thành điểm rèn luyện, dùng để xem xét học bổng, khen thưởng, đánh giá đạo đức, hạnh kiểm sinh viên sau mỗi học kỳ, năm học, và ghi vào hồ sơ tốt nghiệp khi ra trường.

- Các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt quy chế, làm tốt công tác sinh viên được  khen thưởng theo quy định hiện hành. Vi phạm quy chế, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ tùy mức độ khuyết điểm mà xử lý các hình thức kỷ luật.

- Về các hình thức khen thưởng, các hình thức và mức độ xử lý kỷ luật, các quy trình xem xét khen thưởng, kỷ luật thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Quy chế của trường.
Điều 20.  Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký. Chỉ có Hiệu trưởng mới có quyền sửa đổi Quy chế này.
Khi cần hỗ trợ và giúp đỡ sử dụng diễn đàn, các bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin dưới đây:
Trần Công Toàn | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
Những mảng nội dung trọng tâm của Ngoinhachung.net
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
TD: ,

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net © 2006-2016
Đang chờ Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP
Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam
Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động của Thành viên.
Liên hệ: 0945.434.344 - (Toàn) - Email: wil8x@yahoo.com -
Check Google Page Rank - DMCA.com

GMT+7, 26-8-2019 07:26 , Processed in 0.709825 second(s), 23 queries , Gzip On.

N2C sử dụng mã nguồn Discuz!

Bản quyền mã nguồn thuộc về Comsenz Inc.
Thông tin quảng cáo trên Ngoinhachung.net

Lên trên