Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Xây dựng chiến lược phát triển Công ty APL LOGISTICS Việt Nam gia...

[Lấy địa chỉ]
idoc.vn Đăng lúc 15-12-2012 20:30:14
MỤC LỤC
Trang phụ bìa
Lời cám ơn
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục các bảng biểu
Danh mục các hình
GIỚI THIỆU LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU
Trang
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CÔNG TY 1
1.1.TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY . .1
1.1.1.Khái niệm . .1
1.1.2.Phân loại chiến lược công ty . 2
1.1.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược công ty . .4
1.1.3.1.Môi trường bên ngoài . 4
1.1.3.2.Môi trường bên trong . 7
1.2. QUY TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC . 8
1.2.1. Phân tích ma trận cơ hội - nguy cơ và điểm mạnh - điểm yếu (ma
trận SWOT) . .8
1.2.1.1.Các yếu tố cơ bản trong ma trận SWOT . .9
1.2.1.2.Quy trình xây dựng chiến lược theo phương pháp phân tích
SWOT . .9
1.2.2.Phân tích chuỗi giá trị . .10
iv
1.2.2.1.Các yếu tố cơ bản trong chuỗi giá trị . .11
1.2.2.2.Quy trình xây dựng chiến lược theo phương pháp phân tích
chuỗi giá trị . .12
1.3.VAI TRÒ CỦA XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ĐỐI VỚI CÔNG TY . .15
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY
APL LOGISTICS VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 - 2006 . .17
2.1.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY APL LOGISTICS VIỆT NAM . .17
2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển công ty APL Logistics Việt Nam .17
2.1.2.Hệ thống tổ chức-quản lý-hoạt động tại công ty . .19
2.1.3. Cơ sở vật chất-kỹ thuật của công ty . .22
2.1.4.Hệ thống dịch vụ logistics chào bán và khách hàng của công ty APL
Logistics Việt Nam . 27
2.2.THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2001 -
2006 . 29
2.2.1.Giai đoạn từ năm 2001-2003 . .29
2.2.2.Giai đoạn từ năm 2004-2006 . .34
2.3.KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN . .38
2.4.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 41
2.4.1.Những thành tựu đạt được . .41
2.4.2.Những mặt hạn chế . 41
CHƯƠNG 3 : XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY APL
LOGISTICS VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007 - 2011 . .44
3.1.ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2007
- 2011 . 44
3.1.1.Định hướng phát triển công ty giai đoạn 2007 - 2011 . .44
3.1.2.Nhiệm vụ phát triển công ty giai đoạn 2007 - 2011 . .49
v
3.2.PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI CÔNG TY APL LOGISTICS
VIỆT NAM . .50
3.2.1. Môi trường vĩ mô . .50
3.2.2.Môi trường vi mô . 60
3.2.3.Các ma trận đánh giá . 67
3.2.3.1.Môi trường các yếu tố bên ngoài . .67
3.2.3.2.Ma trận phân tích các yếu tố bên ngoài . .72
3.2.3.3.Ma trận hình ảnh cạnh tranh . 73
3.3.PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG CÔNG TY APL LOGISTICS
VIỆT NAM . .77
3.3.1.Yếu tố bên trong . .77
3.3.2.Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong APL Logistics Việt Nam 89
3.4.LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN
2007 - 2011 . 91
3.4.1.Ma trận phân tích điểm mạnh - điểm yếu, cơ hội - thách thức (SWOT) đối
với APL Logistics Việt Nam . .91
3.4.2.Lựa chọn chiến lược phát triển công ty APL Logistics giai đoạn 2007-2011
.93
3.5.MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG
TY APL LOGISTICS GIAI ĐOẠN 2007 - 2011 . .95
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
vi
GIỚI THIỆU LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU
1.Đặt vấn đề
Quản trị chiến lược công ty luôn là một quá trình liên tục và năng động. Vì thế
việc luôn đánh giá lại nguồn lực và năng lực cốt lõi công ty khi môi trường bên
ngoài thay đổi sẽ giúp công ty duy trì và giữ vững được lợi thế cạnh tranh cho
mình.
Có mặt tại Việt Nam vào đầu những năm 1990 khi nền kinh tế Việt Nam bắt đầu
mở cửa, công ty APL Logistics đã có những bước phát triển ấn tượng. Sau hơn 11
năm xây dựng và phát triển, công ty APL Logistics đã:
 Chuyển sang hoạt động dưới hình thức 100% vốn nước ngoài năm 2007
 Doanh thu thuần tăng gần 44 lần từ 322,000 đôla lên 14,235,000 đôla.
 Đã mở rộng lên năm văn phòng tại các trung tâm thương mại lớn của Việt
Nam chỉ từ một văn phòng đại diện ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 1995.
Một phần của sự phát triển này là công ty có những bước đi trong chiến lược đầu
tư phù hợp với sự phát triển và đổi mới của Việt Nam. Tuy nhiên theo nhận xét
của tác giả thì việc quản trị chiến lược tại công ty vẫn mang tính chất chiến thuật,
ngắn hạn, không liên tục và được quản lý ở cấp độ tập đoàn NOL tại Singapore.
Vì thế, việc xây dựng, thực hiện và kiểm soát chiến lược dài hạn đã trở nên cần
thiết cho công ty nhằm :
 Duy trì được tốc độ tăng trưởng và tìm ra mô hình phát triển mới trong giai
đoạn 2007 - 2011.
 Tận dụng được lợi thế của công ty (là công ty logistics thứ 3 nhận được
giấp phép hoạt động dưới hình thức 100% vốn nước ngoài năm 2007) và cơ
hội bên ngoài (Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới năm 2007).
 Phù hợp với sự thay đổi của chính sách mở của của Việt Nam đối với ngành
dịch vụ logistics.
 Hỗ trợ công ty trong quá trình quyết định đầu tư để giữ vững vị thế cạnh
tranh của mình trong dài hạn.

Vậy vấn đề đặt ra là cần Xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho công ty
nhằm duy trì được lợi thế cạnh tranh hiện tại của mình đồng thời tận dụng
được cơ hội mà thị trường logistics Việt Nam sẽ mang tới.
2.Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục tiêu hướng tới của luận văn là xây dựng và đề nghị được chiến lược phát triển
công ty trong giai đoạn kế tiếp, giai đoạn 2007 - 2011
Để thực hiện nhiệm vụ này, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của luận văn là phải xây
dựng và lựa chọn được mô hình quản trị chiến lược chuẩn để phân tích. Trên cơ sở
mô hình này, luận văn sẽ đánh giá những mặt được và chưa được trong quá trình
xây dựng chiến lược của công ty APL Logistics giai đoạn 2001 - 2006. Và cuối
cùng, luận văn phải đưa ra được đề nghị chiến lược phát triển dài hạn cho công ty
APL Logistics giai đoạn tiếp theo 2007 - 2011 dựa trên mô hình chuẩn và kết quả
từ thực trạng.
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là xây dựng chiến lược công ty APL Logistics
Việt Nam. Chính đối tượng này đã quy định phạm vi nghiên cứu của luận văn:
 Chỉ tập trung vào xây dựng chiến lược thay vì toàn bộ quá trình quản trị
chiến lược gồm xây dựng, thực hiện và kiểm soát chiến lược.
 Chỉ tập trung vào công ty APL Logistics Việt Nam thay vì công ty APL
Logistics toàn cầu và tập đoàn NOL.
 Về thời gian. Đánh giá thực trạng chiến lược giai đoạn 2001-2006. Và đề
nghị chiến lược phát triển Thời gian từ 2007 - 2011.
4. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các phương pháp sau để đề xuất chiến lược phát triển công ty
 Phương pháp hệ thống: Sử dụng phương pháp này luận văn đánh giá toàn
bộ các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chiến lược của công ty. Với phương
pháp này, việc đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược công bao gồm
cả môi trường bên trong và bên ngoài công ty.

 Phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp : Được sử dụng để nghiện cứu cơ sở
lý luận nhằm đặt nền tảng cho việc xây dựng chiến lược phát triển công ty.
Hơn thế nữa phương pháp này được dùng nghiên cứu thực trạng xây dựng
chiến lược tại công ty nhằm xác định những mặt được và chưa được.
 Phương pháp định lượng : Được dùng để lựa chọn và ra quyết định chiến
lược phát triển công ty giai đoạn 2007 - 2011. Bằng cách cho điểm số
(lượng hóa) chiến, phương pháp này hỗ trợ cho việc chọn ra chiến lược tốt
nhất trong điều kiện nhất bằng cách cho điểm số.
 Phương pháp chuyên gia: Phương pháp này được sử dụng để dự đoán các
xu hướng phát triển thị trường logistics Việt Nam trong những năm kế tiếp.
Ngoài ra luận văn còn sử dụng các phương pháp phân tích về chiến lược như Ma
trận SWOT, Phân tích chuỗi giá trị, Ma trận định lượng QSPM.
5.Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
*Ý nghĩa khoa học : luận văn đã chắt lọc và chọn ra mô hình phát triển chiến lược
mà được đa số các công ty và các nhà nghiên cứu đề xuất sử dựng. Ngoài ra luận
văn bổ sung thêm vào nguồn tư liệu khoa học về các chủ đề quản trị logistics, quản
trị chuỗi cung ứng và quản trị chiến lược.
*Ý nghĩa thực tiễn: kết quả của luận văn là mô hình chiến lược phát triển cho công
ty giai đoạn 2007 - 2011. Điều đó có nghĩa rằng luận văn đã cung cấp “tấm bản
đồ” cho công ty trên con đường phát triển bền vững. Ngoài ra luận văn còn đưa ra
một số những năng lực còn thiếu mà công ty cần phải đầu tư để giữ vững được tốc
độ tăng trưởng.
6.Những mặt hạn chế và nổi bật của luận văn
*Những mặt hạn chế : Luận văn chỉ đưa ra mô hình, giải pháp đề nghị cho chiến
lược phát triển công ty. Điều này không hàm ý rằng việc thực hiện theo chiến lược
đề nghị sẽ dẫn đến thành công chắc chắn của công ty. Vì thế chiến lược đề nghị
nên cần có thời gian để tiến hành, nhận thông tin phản hồi và điều chỉnh. Ngoài ra
các ma trận đánh giá định lượng thể hiện ý chí chủ quan của tác giả vì cách cho
điểm là dựa trên kinh nghiệm của tác giả và y kiến của chuyên gia.

Download tại đây: http://www.kilobooks.com/threads/168389


[url=http://vilide.com/]Du lich [/url]
2#
Bài viết đã bị xóa
3#
Bài viết đã bị xóa
4#
Bài viết đã bị xóa
5#
Bài viết đã bị xóa
6#
Bài viết đã bị xóa
7#
Bài viết đã bị xóa
8#
Bài viết đã bị xóa
9#
Bài viết đã bị xóa
10#
Bài viết đã bị xóa
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
Thuê taxi tải Hà Nội rẻ nhất | Cty chuyển nhà Kiến Vàng

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net © 2006-2016
Đang chờ Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP
Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam
Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động của Thành viên.
Liên hệ: 0945.434.344 - (Toàn) - Email: wil8x@yahoo.com -
Check Google Page Rank - DMCA.com

GMT+7, 6-4-2020 21:22 , Processed in 0.362135 second(s), 23 queries , Gzip On.

N2C sử dụng mã nguồn Discuz!

Bản quyền mã nguồn thuộc về Comsenz Inc.
Thông tin quảng cáo trên Ngoinhachung.net

Lên trên