Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Dân chủ XHCN ở VN-nền dân chủ nhất nguyên chính trị do ĐCS lãnh đạ

[Lấy địa chỉ]
anhkokhocviem Đăng lúc 24-6-2009 17:50:46
Hum nay giới thiệu với mọi ng một bài viết trến Báo Điện tử ĐCS để phục vụ cho môn học này, và nhất là đề tài tiểu luận..Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - nền dân chủ nhất nguyên chính trị do Đảng Cộng sản lãnh đạo[/COLOR][/SIZE]Ai cũng biết dân chủ là nhân dân làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ trên tất cả lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Dân chủ luôn là khát vọng của con người, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thôi thúc hàng triệu người đấu tranh để giành và vươn tới khát vọng đó. Cuộc đấu tranh vì dân chủ luôn gắn liền với đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Trải qua các hình thái kinh tế - xã hội có giai cấp và nhà nước, đến nay nhân loại chỉ có hai thứ dân chủ khác nhau, đó là một thứ dân chủ cho số ít người, dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất, do giai cấp cầm quyền chi phối. Đó là dân chủ chủ nô, dân chủ tư sản – “dân chủ”\' của giới bóc lột, cường quyền, vô nhân đạo. Một thứ dân chủ khác, là dân chủ cho đại đa số người - dân chủ của nhân dân lao động dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Nền dân chủ này giành được do kết quả thắng lợi của cuộc đấu tranh lâu dài vì tiến bộ xã hội của nhân dân lao động. Đó là dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Dân chủ xã hội chủ nghĩa chỉ xuất hiện khi giai cấp công nhân và, nhân dân lao động đấu tranh giành được chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Với tính cách là một chế độ chính trị, dân chủ xã hội chủ nghĩa là hình thức chính trị của nhà nước, do nhân dân lao động lập ra dựa trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản - Nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; mọi quyền lực thực tế thuộc về nhân dân, nhân dân quản lý xã hội của mình. Đó là một nền dân chủ thực sự, đầy đủ và triệt để nhất. Vì đây là dân chủ của đa số, của nhân dân lao động, mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân; trong đó gắn liền với công bằng và bình đẳng xã hội, gắn liền với chống áp bức, chống bóc lột và bất công, được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế văn hoá, xã hội, được thể chế bằng Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ nhất nguyên về chính trị. Tính nhất nguyên chính trị được thể hiện ở chỗ: Đảng Cộng sản là người lãnh đạo hệ thống trị và toàn xã hội xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền có chức năng thể chế hoá đường lối của Đảng về các quyền tự do, dân chủ của nhân dân thành hiến pháp, pháp luật, chính sách và tổ chức thực hiện Hiến pháp, pháp luật, chính sách đó; quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về dân chủ là nền tảng lý luận, tư tưởng của dân chủ xã hội chủ nghĩa; dân chủ xã hội chủ nghĩa là mục tiêu chung của xã hội, hệ thống chính trị và của toàn dân; không chấp nhận các khuynh hướng, các lực lượng chính trị có tư tưởng trái với mục tiêu dân chủ xã hội chủ nghĩa, trái với lý luận Mác - Lênin. Thực tiễn xây dựng dân chủ ở các nước xã hội chủ nghĩa đã khẳng định, quá trình củng cố, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là quá trình tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, gắn liền với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh, không ngừng nâng cao ý thức, năng lực làm chủ của nhân dân, thu hút và động viên họ tham gia tích cực, tự giác vào công việc quản lý Nhà nước, quản lý xã hội.

Nền dân chủ ở Việt Nam hiện nay là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, sản phẩm thắng lợi của cuộc cách mạng “Tư sản dân quyền cách mạng là thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”, của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, thống nhất nước nhà, của công cuộc đổi mới đất nước vì hạnh phúc nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đã được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam dốc lòng và đồng tâm xây dựng nhiều chục năm qua, đạt nhiều thành tựu, thì tất yếu phải là một nền dân chủ nhất nguyên chính trị. Bởi vì, xét về tính chất giai cấp thì nền dân chủ nào cũng có tính giai cấp, Ở một số nước phương Tây, người ta thực hiện hình thức dân chủ đa nguyên, nhưng về thực chất, bao giờ cũng là nhất nguyên, do đảng của giai cấp cầm quyền chi phối việc xây dựng và thực hiện dân chủ. Cái gọi là “đa nguyên chính trị” chẳng qua chỉ là luận điệu lừa mị của giới tư sản đối với những người non kém chính trị” rồi trở lại tước quyền dân chủ của nhân dân lao động do gian khổ đấu tranh mới giành được mà thôi.

Trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” chống Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lại rêu rao một cách ác ý rằng “ở Việt Nam thực hiện chế độ độc đảng lãnh đạo nên đã dẫn tới chế độ “Đảng trị”; rằng “độc đảng thì kéo theo: độc tài, độc đoán, độc quyền”; rồi họ yêu cầu: “Việt Nam phải xoá bỏ sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”, vì “còn thực hiện “độc đảng” lãnh đạo thì Việt Nam không có dân chủ” và họ “khuyên”: “Để có dân chủ, Việt Nam nên thực hiện đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lập”, bởi “Đa nguyên, đa đảng bao giờ cũng tốt hơn chế độ nhất nguyên độc đảng. Độc tài, đảng trị là cái gốc sai chính của nhà nước cầm quyền Việt Nam hiện đại”… Từ ngày ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, lập nên Nhà nước dân chủ cộng hòa đầu tiên ở Đông Nam Á. Nhà nước đó ngay từ đầu đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố là nhà nước của dân do dân vì dân: “Bao nhiêu quyền hạn đều của dân… quyền hành và lực lượng đều ở nơi nơi dân”.

76 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn dày công tìm tòi, sáng tạo, không ngừng đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của mình đối với nhà nước Nhà nước, nhằm làm cho Nhà nước không ngừng vững mạnh và thực sự là cơ quan quyền lực, công cụ biểu hiện ý chí, nguyện vọng, thực hiện và bảo vệ quyền dân chủ thực sự của nhân dân. Đặc biệt là từ ngày thực hiện đường lối đổi mới đất nước đến nay, sinh hoạt dân chủ trong xã hội Việt Nam ngày càng được mở rộng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân mỗi ngày một nâng cao, tiếng nói tâm huyết của nhân dân vì một xã hội công bằng, bình đẳng, dân chủ, văn minh được các cấp chính quyền lắng nghe, tôn trọng và tiếp thu đúng đắn. Năm 1998, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII ban hành Chỉ thị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường nhằm tiếp tục phát huy, mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân... đã tạo nên một sắc thái dân chủ mới trong xã hội. Sự thật đó nói lên rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đang từng bước được thực hiện ngày càng tốt hơn theo đà phát triển của dân trí Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta cũng thẳng thắn thừa nhận rằng, hiện nay, “Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp,.. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn còn ở mức cao... Một số giá trị văn hóa và đạo đức xã hội suy giảm... Mức sống nhân dân, nhất là nông dân ở một số vùng quá thấp... Sự phân hoá giàu nghèo giữa các vùng, giữa thành thị và nông thôn, giữa các tầng lớp dân cư tăng nhanh chóng. Tình trạng khiếu kiện của nhân dân ở nhiều nơi kéo dài và phức tạp, chưa đuợc các cấp các ngành giải quyết kịp thời... Các tệ nạn xã hội, nhất là nạn ma tuý và mại dâm lan rộng... Trật tự an toàn xã hội chưa được bảo đảm vững chắc... Cơ chế, chính sách không đồng bộ...Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng...Tình trạng lãng phí, quan liêu còn khá phổ biến”, đã làm hạn chế mức độ thực hiện dân chủ của xã hội ta và là nguyên cớ để kẻ thù và bọn cơ hội, bất mãn, công kích chúng ta. Do vậy, để kiên trì bảo vệ và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa - nền dân chủ nhất nguyên chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta một mặt phải kiên quyết khăc phục những yếu kém; mặt khác phải thực sự kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cảnh giác và kiên quyết đấu tranh vạch trần mọi luận điệu xuyên tạc, dụ dỗ, lừa mị của kẻ thù, cùng nhau đoàn kết một lòng chung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyết tâm đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta tiến lên giành nhiều thành tựu hơn nữa.
Chuyên bán laptop mới - cũ chất lượng cao giá rẻ
sửa chữa, cài đặt tận nơi
Kapersky Antivirus bản quyền ( gồm cả hộp CD ) giá 200k
Mọi chi tiết liên hệ : 0972 945 193
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
Thuê taxi tải Hà Nội rẻ nhất | Cty chuyển nhà Kiến Vàng

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net © 2006-2016
Đang chờ Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP
Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam
Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động của Thành viên.
Liên hệ: 0945.434.344 - (Toàn) - Email: wil8x@yahoo.com -
Check Google Page Rank - DMCA.com

GMT+7, 28-5-2020 13:40 , Processed in 0.127050 second(s), 23 queries , Gzip On.

N2C sử dụng mã nguồn Discuz!

Bản quyền mã nguồn thuộc về Comsenz Inc.
Thông tin quảng cáo trên Ngoinhachung.net

Lên trên