Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Bn v? chuy?n t? h?c

[Lấy địa chỉ]
cuong$ Đăng lúc 16-3-2012 10:34:47
bn v? ci vi?c t? h?c c?ng c nhi?u ph??ng php c?a n, mnh chia s? 1 cht kinh nghi?m Cc ph??ng php d? h?c thu?c bi cho cc b?n ?ang tu?i ng?i trn gh? nh tr??ng ^^

Mu?n h?c bi mau thu?c nh?t thi?t ph?i h?c c ph??ng php. Qua cc ch??ng tr??c chng ti ? trnh by m?t s? ph??ng php ?? gip b?n trong vi?c h?c bi sao cho mau thu?c. Trong ch??ng ny xin h??ng d?n b?n ?i su vo chi ti?t h?n khi th?c hi?n cc ph??ng php ?y.


1. Ghi thnh dn bi:

Th?c t? c nhi?u b?n ch? nghe ni ghi dn bi, nh?ng ch?a r ph??ng th?c ghi c? th? ra sao.

- Tr??c tin b?n ??c ton bi mn b?n ?ang h?c 1 l?n - 2 l?n - ho?c c?ng c th? l 3 l?n. ?n lc b?n n?m ch?c yu c?u bi m?i thi. V c hi?u s? b? bi, b?n m?i l?p ???c dn bi. B?n chia n?i dung ton bi thnh 3 ph?n chnh (V d? l A - B - C). Trong ph?n A - c nhi?u m?c nh?, b?n c th? s?p x?p cc m?c nh? ?y g?i l "tiu ??" b?ng nh?ng ch? s?:1, 2, 3...

- V ti?p theo cc ph?n B-C c?ng th?. Ph?n no c?ng c nh?ng tiu ?? ring.

- Nh?ng trong m?i ph?n ??u c nh?ng yu c?u quan tr?ng c?a n. B?n nn ghi nh?n c? th? cc ph?n quan tr?ng ?y trong m?i ph?n c?a dn bi, c th? g?ch d??i ho?c vi?t ??m ?? d? nh?.

- c dn bi chi ti?t r?i s? l ?i?u ki?n gip b?n d? dng vi?c h?c bi sau ?.

2. Nh?m trong c:

B?n h? th?ng bi b?ng cch "nh?m trong c" nh?m t?ng ph?n m?t c?a dn bi, ch? no qun b?n d?ng l?i, l?t dn bi ra xem l?i. B?n c? ti?p t?c nh?m sang ph?n khc v ??ng qun cc ph?n quan tr?ng ?ng ghi nh?, ??ng b? st m?t chi ti?t no. L?n l??t nh? v?y cho ??n h?t ton bi.

- L?n th? hai, b?n b?t ??u nh?m l?i t?t c? c h? th?ng ton bi h?n.

- L?n ny b?n ghi nh?n ph?n ? b? qun. B?n m? sch xem l?i, ghi ra gi?y ho?c ?nh d?u nh?ng ph?n ?. B?n tm nh?ng ch? qun st ?? r?i h?c l?i cho nhu?n nhuy?n.

- L?n th? ba, b?n h? th?ng l?i bi v b?n ??t thnh cu h?i r?i t? gi?i quy?t trong c cu h?i ?y. B?n xem l?i vi?c tr? l?i c thng su?t phn minh ch?a. N?u ch? no v??ng m?c l?t dn bi ra xem.

* M?t bi h?c g?i l ???c n?m ch?c l khi b?n:

- Tr? l?i gy g?n cc cu h?i ??t ra.

- Hi?u bi thng su?t t?ng ph?n c?ng nh? ton bi.

- N?m v?ng tr?ng tm bi h?c m?t cch chu?n xc. N?u l mn h?c nh? Ton - L- Ha- Sinh th cc quy t?c cc cng th?c, cc ??nh l, ??nh ??... b?n ph?i thu?c th?t nhu?n nhuy?n m?i ???c.

Mn V?n: C?n ghi nh? cc tn v ti?u s? tc gi?. Thu?c k? cc bi th?, cc ?o?n v?n xui, ch?n l?c v nh? bi th? ny c?a tc gi? no, bi v?n kia tc gi? l ai. Trnh tnh tr?ng l?n x?n, l?n tn tc gi? ny v?i tc gi? khc, ho?c bi v?n xui m l?i ghi tn tc gi? l m?t nh th? v.v...

Cc ph?n v?n xui hay th?, b?n ??u ph?i n?m b? c?c ch?t ch?, ch? ?? t? t??ng v ngh? thu?t m tc gi? ? s? d?ng. Ngoi ra b?n nn trch d?n nh?ng ?o?n v?n hay, bi th? hay, ghi vo s? tay b?n ?? d? h?c thu?c. Thu?c nhi?u th? v?n ?? t?o v?n t? phong ph khi lm bi.

Mn S?, ?a: C?n n?m r ??c th t?ng mn ?? d? h?c.

- S?: C?n nh? chnh xc cc m?c th?i gian c?a s? ki?n v luy?n cch phn tch t?ng h?p ?? rt ra ???c nh?ng bi h?c l?ch s? m?t cch chnh xc.

- ?a: N?m r ??c ?i?m ??a th? t?ng b??c t?ng vng, tn sng, tn ni, ngu?n ti nguyn khong s?n.v.v...

3. Ghi ra gi?y:

Ngoi cch ghi thnh dn bi chi ti?t, b?n c th? ghi ring ra gi?y. Nh?t l nh?ng cng th?c, nh?ng ??nh l, ??nh ??. T? gi?y x?p l?i b? ti ?? lu lu khi c?n nh?m l?i, n?u qun b?n c th? m? ra xem.

Nh?ng ph?i ghi b?ng cch no?

Ghi nh?ng ?i?m chnh y?u nh?t, cn ?i?u quan tr?ng l b?n ph?i h?c thu?c.

Ni tm: Khi ghi b?n ch? tm t?t ph?n quan tr?ng, sao cho khi m? trang gi?y ra nh?c nh? b?n h? th?ng bi h?c b?ng tr nh? v m?t cch hon h?o m khng c?n m? sch.

Trnh ghi r??m r, d? th?a, v?a m?t th?i an v m ch l?i ph s?c. Ni chung lm th? no ?? b?n c th? t?ng h?p cc ph??ng php (nh?m nh? - ghi chp - v l?p dn bi) sao cho t?o ???c ?i?u ki?n ?? b?n ??c bi mau thu?c ? l ??u quan tr?ng nh?t.

M?t ?i?m n?a l b?n ph?i h?t s?c s? d?ng cc ph??ng php ?y th?t hi ha v k?t h?p ch?t ch? ?? vi?c h?c t?p c?a b?n c k?t qu? m? mn theo mu?n. Khng nh?t thi?t ph?i p d?ng t?t c? cc ph??ng php m ty kh? n?ng v?n d?ng cho ph h?p.
1

Xem tất cả

mimi24 Đăng lúc 16-3-2012 10:59:49
juicy01 g?i lc 16-3-2012 09:57
xem k? ?i b?n, sng mai 7h30, ? 116 nguy?n du. nh? l ph?i ??ng k ??y

ci ny hnh nh? ph?i ??ng k r?i in v m?i m?i ???c ?i, hixhix phi?n ph?c qu v?y ta
sunny90 Đăng lúc 16-3-2012 11:33:41
mimi24 g?i lc 16-3-2012 10:59
ci ny hnh nh? ph?i ??ng k r?i in v m?i m?i ???c ?i, hixhix phi?n ph?c qu  ...

ci ? d?p r?i, h ch? c?n confirm tren yh khi ??ng k, c?m cmnd theo l okie , ch? ph?i m?t th?i gian in ?n lm g cho t?n km, tham d? t? v?n tuy?n sinh thi m... lm kh nhau lm g
romi Đăng lúc 5-5-2012 21:56:38
t? h?c , mnh thch l?m nh?ng h?i l?i m bg c?ng p h?c thui t?i sao ch? t?i v p t? l?p r?i ?
phuong_568 Đăng lúc 15-8-2012 08:30:56
T? h?c bao gi? c?ng kh. Khng ?? m?t ci l m?t ph??ng h??ng ngay, c?ng r?t d? n?n ch v b? cu?c.
skyla_anabella Đăng lúc 25-9-2012 16:32:30
t? h?c th ph?i c quy?t tm c?, cn khng th b?n c th? r? thm ng??i cng h?c v?i mnh s? r?t hi?u qu? ?
luffyone Đăng lúc 8-10-2012 20:58:07
................................................
sadlove164 Đăng lúc 8-1-2013 22:06:10
ni th d?, lm m?i kh
Pocolo.013 Đăng lúc 6-9-2013 15:21:33

B? sung 1 bi bo mnh v?a ??c xong , nghe c v? hi?u qu?
.................


Mnh ? ln dy ct "t? h?c" r?t nhi?u l?n. V pht hi?n ra, l?n no c?ng th?t b?i :"). C nh?ng th? khng th? ni m?m ???c, c nh?ng th? ph?i tun theo l? trnh, b kp ring ?? duy tr s? ng?u - h?ng - l - ng?a - . B kp t? h?c ch? ??ng v hi?u qu?:

1. L?p k? ho?ch --> ??c l??ng th?i gian c?n thi?t v th?i gian t?i thi?u ?? ??t m?c tiu. L?p k? ho?ch -->  m?i th?y ?c ?? ??t k?t qu? X, mnh c?n ph?i gian kh? nh? th? no --> d? t? b? nh?ng th vui nho nh? cho ci k? ho?ch to to. V? c? b?n, l?p k? ho?ch cng r rng v th?c t? bao nhiu th kh? n?ng tun theo k? ho?ch cng t?ng b?y nhiu.L?u : k? ho?ch c th? b? ?i?u ch?nh trong qu trnh th?c hi?n nh?ng b?n ph?i nh? r?ng ??NG BAO GI? THAY ??I K? HO?CH V NH?NG TH VUI ?N - CH?I - NH?Y - MA c?a mnh

2. Tranh th? h?c vo nh?ng kho?ng th?i gian c?m th?y hi?u qu? nh?t.

- M?t s? b?n thch h?c bu?i sng v ?y l kho?ng th?i gian s?c tr? d?i do nh?t \/

- M?t s? b?n thch h?c bu?i chi?u v ci t?m 2h-5h th?c s? ch? c m?y tr hay ho ?? tiu khi?n

- M?t s? b?n thch s?ng v? ?m b?i s? t?nh l?ng m n mang l?i . B?n nn th? h?c t?i nhi?u khung th?i gian khc nhau v xc ??nh xem, khung th?i gian no hi?u qu? nh?t. Sau ?, b? tr th?i gian bi?u cho ph h?p. Kinh nghi?m c?a mnh l thch h?c ?m nh?ng l?i ??t gi? h?c vo sng --> ngi ng? v ?m qua th?c ch?i game, lc t?nh to th thch lm 1 s? chuy?n hay ho h?n --> tinh th?n t? h?c s?p trong vng 3 ngy

3. Bi?t cch ghi chp

B?n k ph?i l tr? h?c vi?t --> k c?n ph?i ghi l?i t?ng ch? m?t nh?ng ci ? h?c, ?ang h?c.

  • Ghi chp khi ?ang h?c: Ghi chp theo dng th?i gian. Nn ghi l?i theo hnh th?c tm t?t v?n ??, ch? cu no qu hay th ph?t lun vo. Ho?c, hay ho h?n, b?n c th? v? hnh (x?u c?ng ?c ) minh h?a cho cu ?. Nh?ng ci quan tr?ng nn lm n n?i h?n (= mu s?c, hnh ?nh...)--> nh? lu h?n.

N?u sch v? ? gip b?n phn chia ch??ng m?c th t?t qu r?i, c? th? m h?c, m ghi. Nh?ng n?u tm ti li?u trn m?ng th b?n d? g?p ph?i v?n ??:

- Cc website k phn chia bi gi?ng h?t nhau.

- ? t??ng xong bi h?c A ? vi web m k ng? t? ?u l?i chui ra ci lin quan ??n bi h?c A ~ si mu l?c l?i gi?y t? ?? thm n?m?

Th?c ra th c?ng khng c?n thi?t l?m, b?n ch? c?n ghi n l?i v ?ng khung, ?nh d?u nh?c nh? mnh s? chuy?n n l?i ph?n kia thi. ?i khi b?n ch? nn ??c l??t nh?ng thng tin ki?u ny v ?nh d?u l?i lun. V sao ?? B?n ?ang tm hi?u m?t ci m?i, n?u ?? ??u c ?nh nhau bi gi? th b?n s? b? "lo?n" trong m?t m? bng bong @@.

  • Ghi chp ?? ki?m tra l?i qu trnh h?c: e hm, lc trc ta ? ghi l?i theo dng th?i gian r?i ?ng k? gi? l lc so?n th?o l?i chng. Nh?ng ci lin quan s? ?c cho vo cng 1 ch?. C? g?ng phn tch l?i v?n ?? t? t?ng qut -> chi ti?t, ghi l?i 1 cch logic nh?t t?t c? nh?ng ?i?m m?u ch?t v m?t s? ?i?m ru ria quan tr?ng. Lc ghi l?i th nn t?o ?i?u ki?n ?? ??u c t? nh?m l?i nh?ng g c th? nh? ?c thay v ch? nhn vo gi?y m chp l?i ~~l?u : Gi?y ghi chp l ti li?u vng, ??ng bao gi? ghi ra m?t s? t? gi?y no ? v v?t n lung tung. N s? tr? th b?n ??y. Hix. t nh?t b?n ph?i ki?m cho mnh ?c 2 t?p: 1 t?p ghi theo th?i gian, 1 t?p ghi theo k?t qu?.

4. Lin t??ng nh?

Trong qu trnh b?n h?c, n?u b?t ch?t xu?t hi?n m?t suy ngh? no ? lin quan ??n bi, hy note l?i. Th?c ra th m?i th? sch v? ??a ra c?ng ??u b?t ngu?n t? cu?c s?ng. Th? nn, n?u th? g ? b?n g?p trong ??i g?n g?i v?i bi th b?n nn note n l?i.Trc ?y, khi h?c mn "qu?n tr? knh phn ph?i", l thuy?t ? ??a ra m?t ci g ? r?t di lm mnh nh? t?i ??i bng c?a b? mnh (?ng c? vin v ??ch)  - ? thua th?m tr??c m?t ??i no ?. Sau cng mnh "?c rt" ra m?t cu ng?n g?n: "??ng ng? qun trn chi?n th?ng".  Cu ni ny ? mang l?i ?i?m s? kh cao trong bi ki?m tra ??ng th?i n v?n lun l bi h?c ?ng qu v?i mnh.

5. Khng gian h?c t?p "ngay ng?n"

Ci ny quan tr?ng ny, h?c c bn gh? ?ong hong khng nh?ng t?t cho c?t s?ng c?a b?n m cn t?t cho tinh th?n b?n. N?u ? th? vi?n c ??y ?? c? s? v?t ch?t ph?c v? cho vi?c h?c c?a b?n th ??ng ch?n ch? t?i ? nh. ??y l khu v?c d? ko tinh th?n b?n ln cao nh?t ??y.
Phx2706 Đăng lúc 11-9-2013 15:43:25
th?y m?i ng??i bn b?c vui v? nn mnh c?ng xin chen chn 1 t mnh ngh? tr??c h?t ?? bn v? vi?c g th ph?i bi?t t?m quan tr?ng c?a n, mnh c ki?m ???c trn m?ng ???c bi ny m?i ng??i cng ??c ?? bi?t ci vi?c t? h?c n quan tr?ng th? no nh

GD&T?) Sau m?i ma thi c?, nh?ng g??ng m?t th? khoa cc tr??ng ??i h?c l?i xu?t hi?n. ?i?u ?ng ni, ph?n ?ng cc th? khoa ??u xu?t thn t? con nh nng, nh ngho. Khng c ti?n ch?y theo nh?ng kha n thi ny n?, cc em ? tm ra cho mnh con ???ng t?i ?ch hi?u qu? nh?t, ? l t? h?c.

C?n c k? n?ng t? h?c

Trong qu trnh ??i m?i ph??ng php gi?ng d?y trong gio d?c th vai tr c?a ng??i h?c ? c s? thay ??i, h? tr? thnh ng??i gi? vai tr trung tm, l ch? th? tch c?c ch? ??ng sng t?o c?a qu trnh h?c t?p. Bn c?nh vi?c h?c ? l?p d??i s? h??ng d?n c?a gio vin th ng??i h?c cn ph?i t? nghin c?u, t? tm hi?u khm ph ?? l?nh h?i tri th?c. Khng nh?ng th?, v? m?t tm l h?c c?ng cho th?y vi?c t? h?c s? lm cho ng??i h?c pht huy ???c h?t n?i l?c ?em l?i hi?u qu? h?n trong qu trnh h?c t?p.

Qu trnh gi?ng d?y h?n 20 n?m c?a mnh, c Nguy?n Th? Khnh gio vin mn V?n Tr??ng Trung h?c ph? thng Phan ?nh Phng (H N?i) c nh?n xt: N?ng l?c t? h?c c?a h?c sinh cn nhi?u h?n ch?. Ph?n l?n h?c sinh v?n h?c th? ??ng v nh?ng ki?n th?c m h?c sinh c ???c ch? y?u l ? tr??ng h?c do gio vin cung c?p, h?c sinh ch?a c nhu c?u v thi quen t? h?c. M?t s? khc tuy ? c th?c t? h?c nh?ng ch?a c k? n?ng nn ch?a ?em l?i k?t qu? cao trong h?c t?p. V v?y, theo c Khnh, gio vin c?n ph?i quan tm ??n v?n ?? t? h?c c?a h?c sinh v c?n gip cho cc em c ???c m?t k? n?ng t? h?c th?t t?t, nh?t l ??i v?i h?c sinh THPT. ?i?u ny s? gip cc em c th? thch ?ng ngay v h?c t?t khi chuy?n ln h?c ??i h?c v chuyn nghi?p sau ny.


th?c t? h?c s? gip HS c k?t qu? t?t trong thi c?
T? th?c t? ngy nay c?ng cho th?y, v h?c sinh qu th? ??ng vo cc bi gi?ng c?a th?y c trn l?p nn r?t l??i suy ngh? v thi?u sng t?o trong h?c t?p hay ?o x?i thm ki?n th?c. V c?ng chnh v ch? h?c gi g?n trong cc bi gi?ng trn l?p nn d?n ??n tnh tr?ng h?c sinh ph?i ?i h?c thm trn lan. T? ? cc em khng c s? ??c l?p trong suy ngh?, ph? thu?c vo th?y c v b? tc ??ng, p l?c t? ?i?m s?, k?t qu? khng th?c ch?t; cc em khng ch? ??ng ???c th?i gian v ?nh h??ng ??n s?c kh?e

Ch? V? H?ng Nga (??ng ?a H N?i) cho bi?t: Con trai ch? ?ang h?c l?p 12. M?c d ?ang trong qu trnh n thi t?t nghi?p v ??i h?c nh?ng ch? th?y con dnh t th?i gian cho h?c t?i nh. Th?i gian h?c c?a c?u con trai ch? y?u l trn l?p v cc bu?i h?c thm. M?c d ?i h?c t?i ngy song h?c l?c c?a con ch? ch? ? d?ng trung bnh.

T? h?c khng nh?ng gip h?c sinh khng ng?ng nng cao ch?t l??ng v hi?u qu? h?c t?p khi cn ng?i trn gh? nh tr??ng, m cn trang b? cho cc em n?ng l?c, h?ng th, thi quen, c ph??ng php t? h?c th??ng xuyn v su?t ??i. Qua ? gip cc em rn luy?n ??c tnh t? l?p, t ph? thu?c vo ng??i khc ??c bi?t l th?y c ? tr??ng. T? ? ch?t l??ng h?c t?p c?a cc em s? ???c ?nh gi th?c ch?t h?n. C th? ni kinh nghi?m t? h?c c?a cc em th??ng do ng??i l?n truy?n l?i, do nh?n bi?t ???c trong quan h? gi?a gio vin v h?c sinh ho?c do th? nghi?m c?a b?n thn, do ti?p thu qua sch, bo Kinh nghi?m tuy khng c tnh ch?t h? th?ng, ?i khi cn thi?u tnh chnh xc, nh?ng v?n l c? s?, ?i?u ki?n r?t c?n thi?t cho m?i ho?t ??ng c?a cc em. Kinh nghi?m cng phong ph th ho?t ??ng cng d? dng ??t ???c hi?u qu? cao.

L luy?n Khng th? thay t? h?c

Chia s? c?a hng ch?c th? khoa ? cc tr??ng ??i h?c, h?c vi?n trong ma thi ??i h?c 2011- 2012 ??u cho th?y trn 90% s? th? khoa t? n thi ? nh v cho r?ng ?y l ph??ng php hi?u qu?.

Th? khoa Tr??ng ??i h?c Y H N?i ni: Ngoi vi?c n?m v?ng ki?n th?c ? c, cc b?n nn t? lm ?? t? n?m l?p 11. Sau khi lm c?n t? ch?m ?i?m v tm ra ci sai c?a mnh ?? t? s?a. n thi, n?u khng bi?t t?n d?ng th?i gian ?? t? nghin c?u, t? h?c s? khng ??t k?t qu? t?t. ??n l luy?n n?u khng h?c hnh nghim tc, ch? ??n ?? chm gi, tm b?n th t?n th?i gian m khng ?em l?i hi?u qu?.


L luy?n khng th? thay vi?c t? h?c
H?u h?t cc th? khoa c?ng cho r?ng, vi?c t?i l luy?n c?ng t?t nh?ng ch? l gi?i php tm l. B?i l?, t?t c? ki?n th?c c? b?n ??u c trong sch gio khoa. Ch? c?n n theo h? th?ng, h?c theo ph??ng php h?p l. V ?ng nh? L Cao Khnh, th? khoa ?H Th?y l?i by t? quan ?i?m: ?? thi ??i h?c ch? bao quanh ki?n th?c c? b?n trong sch gio khoa. H?i ??ng ra ?? khng th? ra ?? ngoi sch.

Th?i ?i?m ny, nhi?u ph? huynh ? H N?i c con thi ??i h?c n?m nay ?ang t?p n?p tm l luy?n thi cho con v?i mong mu?n con ???c b? sung nh?ng ki?n th?c st ?? trng ??, n luy?n tm l lm bi v?ng vng t? ? t?ng kh? n?ng ?? cao. Song c l? nh? m?t gi?ng vin tham gia gi?ng d?y t?i trung tm luy?n thi ??i h?c ni: Khng c chuy?n ??n trung tm n t?p th s? trng ??. Tr??c khi ??n b?t k? trung tm no, h?c sinh c?n n?m v?ng ki?n th?c c? b?n trong sch gio khoa. Ki?n th?c chnh v?n l do cc em t? h?c th cc b?c ph? huynh v h?c sinh c?n ph?i suy ngh? l?i.

M?t th? khoa H?c vi?n An ninh nhn dn c?ng kh?ng ??nh: Vi?c ?i l luy?n n l gi?i php tm l cho cc th sinh ch?a n?m v?ng ki?n th?c. ?a s? cc s? t? ?? cao th nguyn nhn chnh v?n do tinh th?n t? h?c ? nh, ph??ng php h?c khoa h?c, ch?m ch ghi chp, nghe l?i th?y c gi?ng trn l?p.

B quy?t t? h?c

Qua kinh nghi?m gi?ng d?y b? mn Ton b?c trung h?c, th?y gio L??ng ??c Tu?n Gio vin mn Ton Tr??ng Trung h?c ph? thng Tr?n Ph (Mng Ci Qu?ng Ninh) chia s?: Ty vo ??c ?i?m c?a t?ng mn h?c m vi?c rn luy?n k? n?ng t? h?c c?a h?c sinh c?ng c nh?ng nt ??c th ring. V nh?, Ton h?c c?ng l m?t mn khoa h?c nghin c?u v? cc quan h? s? l??ng, hnh d?ng v logic trong th? gi?i khch quan. V v?y, Ton h?c so v?i cc mn h?c khc c cc ??c ?i?m c? b?n ? l tnh tr?u t??ng cao, tnh th?c ti?n ph? d?ng v tnh logic. Chnh nh?ng ??c ?i?m ny ? tc ??ng khng nh? ??n vi?c rn luy?n k? n?ng t? h?c c?a h?c sinh. N ?i h?i h?c sinh ngoi gi? ln l?p c?n ph?i dnh th?i gian ? nh ?? suy ngh?, ?o su, nghin c?u, tm hi?u k? sch gio khoa c?ng nh? ? trong cc ngu?n ti li?u khc m?i c th? hi?u r v n?m v?ng cc n?i dung ki?n th?c

Nguy?n ??c M?nh m?t du h?c sinh t?i M? chia s?: Tr??c khi ??n l?p, c?n ??c tr??c n?i dung ch??ng m?c, ghi cu h?i, c? g?ng ?? xu?t cu tr? l?i, sau ? ??i chi?u v?i cu tr? l?i c?a th?y c, b?n b. Tham gia gi? h?c ??y ?? v ghi chp cc chnh, cc pht tri?n m?t cch c h? th?ng. Sau bu?i h?c c?n lm bi t?p, t? h?c qua sch, ti li?u t? Internet m?t cch nghim tc.

T? h?c tr??c khi thi s? gip b?n t?p trung tm tr, th?i gian ?? n bi, b? sung l? h?ng ki?n th?c, pht hi?n tm ti nhi?u ?i?u hay, tm ra ph??ng php lm bi khoa h?c. T? h?c gip b?n ghi nh? ki?n th?c t?ng bi, t?ng ph?n m?t cch d?t ?i?m, lu b?n, su s?c v logic, gip th sinh ?i thi lm bi chnh xc, ng?n g?n, sng t?o, ??t ?i?m cao.

Theo M?nh, ?? c hi?u qu?, h?c sinh c?n c thi ?? t? h?c nghim tc, c k? lu?t, n? l?c hon thnh m?i bi h?c theo k? ho?ch ??t ra, lun c?u th?, khng t? b?ng lng v?i ki?n th?c ? c.

Mu?n c k? n?ng t? h?c v khng ph? thu?c nhi?u vo bi gi?ng trn l?p, HS c?n c k? ho?ch h?c t?p h?p l, m?t cng c? ghi nh? th?t khoa h?c, phn chia l??ng th?i gian h?c t?p ? tr??ng v ? nh cn ??i. Trn h?t l ph?i kin tr, ch?u kh.Xu?t pht t? l?i ch c?a vi?c t? h?c, cc nh khoa h?c ? ??a ra l?i khuyn ??i v?i ph? huynh, nh tr??ng c?n s?m rn luy?n k? n?ng t? h?c cho h?c sinh. T? h?c s? gip cc em c ???c nh?ng ki?n th?c c? b?n, n?n t?ng t?o nn h?c v?n c?a mnh. Nh? nh?ng ki?n th?c ny m cc em c th? l?nh h?i ???c nh?ng ki?n th?c c? s? chuyn ngnh.
Gi?i thi?u b?i ZAG Village

Th?t ra m?i ng s? ku l ni s? d? nh?ng m ai thnh cng ??u ph?i t? h?c c? ?u c ai ln bo v? h?c hnh gi?i dang m ku ko t? h?c ?u
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
Thuê taxi tải Hà Nội rẻ nhất | Cty chuyển nhà Kiến Vàng

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net © 2006-2016
Đang chờ Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP
Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam
Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động của Thành viên.
Liên hệ: 0945.434.344 - (Toàn) - Email: wil8x@yahoo.com -
Check Google Page Rank - DMCA.com

GMT+7, 19-9-2020 06:56 , Processed in 0.149941 second(s), 21 queries , Gzip On.

N2C sử dụng mã nguồn Discuz!

Bản quyền mã nguồn thuộc về Comsenz Inc.
Thông tin quảng cáo trên Ngoinhachung.net

Lên trên