Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

16 th? thu?t nh?n tin ??n gi?n ?? s? d?ng ngy nay

[Lấy địa chỉ]
kkmai Đăng lúc 19-2-2020 10:06:31
Tin nh?n ? tr? thnh m?t ph?n khng th? thi?u trong cu?c s?ng c?a m?i ng??i. H?u nh? t?t c? m?i ng??i s? d?ng n nhi?u l?n m?t ngy cho m?c ?ch giao ti?p. Tuy nhin, ?i?u m h?u h?t m?i ng??i khng nh?n th?c ???c l c nh?ng th? thu?t nh?n tin ngoi kia c th? nng cao ?ng k? tr?i nghi?m nh?n tin c?a b?n.

V hi?n nay ton b? cc cu?c h?i tho?i c th? ???c t? ch?c thng qua tin nh?n v?n b?n, chng ti ngh? r?ng cc th? thu?t nh?n tin th v? ny s? c ch v b?n s? tm th?y vi?c s? d?ng chng trong t??ng lai. Chng ti s? ?? c?p ??n cc th? thu?t nh?n tin trn iPhone, ??c bi?t l v thi?t b? iOS c ??y ?? chng.

M?t tnh n?ng ? ???c nhi?u ng??i dng iPhone ch l kh? n?ng g?i tin nh?n v?n b?n vi?t tay. Tnh n?ng ny cho php b?n thm m?t lin l?c c nhn h?n vo tin nh?n v?n b?n c?a b?n. ?i?m hay c?a n l khng kh ?? truy c?p v s? d?ng, t?t c? nh?ng g b?n c?n lm ch? ??n gi?n l nghing thi?t b? iOS c?a b?n theo chi?u ngang v nh?n vo bi?u t??ng ch? vi?t ? gc d??i bn ph?i c?a bn phm.

Tr? l?i tr?c ti?p t? thng bo
Cc m?u iPhone m?i h?n so v?i 6S ?i km v?i tnh n?ng c?m ?ng 3D mang ??n nhi?u ty ch?n h?n khi b?n nh?n mn hnh ? cc m?c p su?t ngn tay khc nhau. ??i v?i tin nh?n v?n b?n c lin quan, ?i?u ny cho php b?n tr? l?i tin nh?n v?n b?n m khng c?n m? ?ng d?ng Tin nh?n. Ch? c?n m?t l?n nh?n m?nh vo thng bo tin nh?n t? mn hnh kha ho?c trung tm thng bo ?? truy c?p ty ch?n ny. L t??ng cho cc tnh hu?ng khi b?n ?ang v?i v c?n tr? l?i cng nhanh tin nh?n cng t?t.

L?c ?? hon tc l?i g
?i khi b?n vi?t m?t tin nh?n di ch? ?? xa n do nh?m l?n. Thay v vi?t l?i cng m?t tin nh?n, b?n ch? c?n l?c iPhone s? ??a ra l?i nh?c cung c?p cho b?n ty ch?n ?? hon tc hnh ??ng cu?i cng c?a b?n.

Truy c?p Bi?u t??ng v D?u
?i khi ?i qua s? b?t ti?n thm c?a vi?c chuy?n ??i qua l?i gi?a bn phm s? v ch? ci c th? l qu nhi?u. ?y l l do t?i sao bn phm iPhone ???c trang b? tnh n?ng nh?n c?ng cho php b?n nhanh chng truy c?p cc bi?u t??ng v d?u b?ng cch gi? cc ch? ci.

Thm v s? d?ng cc phm t?t ty ch?nh
C nh?ng lc b?n qu b?n ?? g m?t tin nh?n ton v?n. C th? b?n ?ang di chuy?n ho?c trong m?t cu?c h?p kinh doanh v b?n khng th? ?? kh? n?ng dnh b?t k? th?i gian no ?? vi?t m?t tin nh?n ??y ??. May m?n thay, cc thi?t b? iOS cho php b?n thm cc phm t?t ty ch?nh c?a ring mnh ?? t?o cc c?m t? m b?n c th? s? d?ng th??ng xuyn trong cc cu?c h?i tho?i tin nh?n v?n b?n. ?? kch ho?t tnh n?ng ny, hy truy c?p Ci ??t bn phm c?a T? vi, sau ? m? Phm t?t tr?c tuy?n v ch?n ty ch?n Thm m?t phm t?t. T? ?, c kh nhi?u t? gi?i thch nh?ng g b?n ph?i lm.

Ci ??t m v v?n b?n ty ch?nh
S? khng hay sao n?u b?t c? khi no b?n nh?n ???c tin nh?n v?n b?n, b?n ch? c?n bi?t n ??n t? ai m khng c?n ph?i nhn? Vng, ? l hon ton c th?. Ch? c?n m? danh sch lin l?c c?a b?n v ch?nh s?a m thanh v rung ??ng c?a v?n b?n theo l?a ch?n c?a b?n. B?n th?m ch c th? t?o cc rung ??ng ty ch?nh c?a ring b?n.

Lm cho iPhone ??c tin nh?n v?n b?n
M?t tnh n?ng th v? khc ?i km v?i cc thi?t b? iOS l c kh? n?ng ?? ?i?n tho?i c?a b?n ??c cc tin nh?n v?n b?n b?n nh?n ???c. L t??ng cho cc tnh hu?ng nh? khi b?n ?ang li xe v khng th? nhn vo ?i?n tho?i ?? ??c tin nh?n.

?? b?t ty ch?n ny, hy ?i t?i Ci ??t> Tr? n?ng> Pht bi?u v nh?n vo ty ch?n Ni .

Sau ?, b?t c? khi no b?n nh?n ???c m?t tin nh?n, ch? c?n gi? n v nh?n ty ch?n Ni.

Th? thu?t nh?n tin iPhone
Khi Apple tung ra iMessage, d? ki?n ??s? b? sung m?t s? tnh n?ng m?i th v? vo ?ng d?ng nh?n tin v?n b?n m?c ??nh c?a h?. Sau ?y l danh sch cc th? thu?t nh?n tin iOS m?i m b?n c th? s? d?ng khi iMessage ???c b?t trn thi?t b? iPhone c?a b?n. ?? s? d?ng cc th? thu?t nh?n tin ny, hy ??m b?o b?n c k?t n?i Internet.

??a ?i?m chia s?
B?n ? bao gi? g?p kh kh?n khi m t? chnh xc b?n ?ang ? ?u v?i m?t ng??i b?n? C th? b?n ? ln k? ho?ch g?p nhau t?i m?t qun bar m?i khai tr??ng v b?n c?a b?n ch? khng th? c ???c v? tr ph h?p, ngay c? sau khi b?n m t? n cho h? vi l?n. Gi? ?y, ch? v?i m?t nt nh?n ??n gi?n, b?n c th? chia s? v? tr c?a mnh v?i m?t ng??i b?n b?ng ?ng d?ng Tin nh?n trn iPhone. Nh?p vo bi?u t??ng nh? c?a i iv ? pha trn bn ph?i mn hnh c?a b?n t? ?ng d?ng Tin nh?n v nh?n nt G?i G?i V? tr hi?n t?i c?a ti. ?i?u ny s? chia s? v? tr c?a b?n (c b?n ?? km theo) v?i b?n b c?a b?n thng qua tin nh?n v?n b?n.

G?i ?nh GIF
M?t trong nh?ng tnh n?ng t?t nh?t m h?u h?t cc ?ng d?ng nh?n tin nh? Facebook messenger messenger c kh? n?ng g?i cho nhau cc GIF. V?i b?n c?p nh?t m?i, h? th?ng nh?n tin m?i c?a iPhone, iMessage, c?ng c thm tnh n?ng ny. ??n gi?n ch? c?n nh?p vo bi?u t??ng Qu?ng co v tm ki?m GIF v?i cc t? kha. ?i?u ny lm cho cu?c tr chuy?n tin nh?n v?n b?n c?a b?n h?p d?n v t??ng tc h?n.

Ph?n ?ng v?i tin nh?n
H?u h?t ng??i dng iPhone c th? khng bi?t ?i?u ny, nh?ng v?i iMessage, gi? ?y b?n c?ng c th? ph?n ?ng v?i tin nh?n v?n b?n. N?u b?n khng c?m th?y mu?n tr? l?i, b?n ch? c?n ph?n ?ng v?i tin nh?n ?? cho ng??i khc bi?t b?n khng b? qua. L do c th? khc nhau nh?ng b?n c ???c chnh c?a n. ?? ph?n ?ng v?i tin nh?n, gi? bong bng tin nh?n cho ??n khi cc ty ch?n ph?n ?ng xu?t hi?n. Sau ? ch?n ph?n ?ng c?a s? l?a ch?n c?a b?n (ho?c m?t ph?n ?ng ph h?p).

Thay th? v?n b?n b?ng bi?u t??ng c?m xc
?y c?ng l m?t tnh n?ng m b?n c th? khng khm ph cho ??n khi b?n ch?i xung quanh v?i iMessage trong m?t th?i gian. B?n c th? thay th? m?t s? t? nh?t ??nh trong tin nh?n v?n b?n c?a b?n b?ng bi?u t??ng c?m xc. Sau khi b?n vi?t xong tin nh?n v?n b?n, hy m? bn phm bi?u t??ng c?m xc s? t? ??ng t sng cc t? c th? thay th? b?ng bi?u t??ng c?m xc c lin quan.

G?i tin nh?n b m?t
Tnh n?ng m?c v hnh cho php b?n che tin nh?n v?n b?n c?a mnh b?ng b?i pixel, m ng??i nh?n s? c?n vu?t qua ?? th?c s? ??c tin nh?n.

B?t / t?t ??c bin lai
H?u h?t cc ?ng d?ng nh?n tin theo m?c ??nh ?i km v?i bin lai ??c ???c b?t. iMessage c?ng khng ngo?i l?. Tuy nhin, ?i?u lm cho n khc bi?t so v?i cc ?ng d?ng khc l b?n th?c s? c th? t?t tnh n?ng ny.

Th? thu?t nh?n tin Whatsapp
WhatsApp hi?n l m?t trong nh?ng ?ng d?ng nh?n tin v?n b?n ???c s? d?ng nhi?u nh?t trn th? gi?i. Ngoi vi?c lm cho giao ti?p d? dng h?n v?i tr?i nghi?m nh?n tin, g?i ?i?n v g?i video ???c t?i ?u ha t?t, cn c m?t s? tnh n?ng nh?t ??nh m m?i ng??i c th? khng bi?t. ? ?y chng ti trnh by m?t s? cch t?t nh?t, c l? ???c ?n trong m?t ch?ng m?c no ?, th? thu?t nh?n tin WhatsApp.

Thay ??i ??nh d?ng v?n b?n
WhatsApp cung c?p cho b?n nhi?u ty ch?n ty ch?nh theo ??nh d?ng v?n b?n. B?n c th? lm cho v?n b?n c?a b?n in ??m, in nghing, thay ??i phng ch? (v kch th??c) ho?c thm hi?u ?ng g?ch ngang. B?n c th? lm ?i?u ny b?ng cch s? d?ng cc phm t?t ho?c thng qua cc ty ch?n ??nh d?ng v?n b?n. WhatsApp ? t?o ra m?t h??ng d?n c th? cung c?p nhi?u thng tin h?n v? ?i?u ny.

Trch d?n-Tr? l?i tin nh?n
Khi b?n ?ang c m?t cu?c tr chuy?n v?i ai ? ho?c m?t nhm, t?c ?? nh?n tin c th? qu nhi?u ?? cho php b?n tr? l?i m?t s? tin nh?n nh?t ??nh tr??c khi chng b? chn su trong cu?c tr chuy?n. R?t may, v?i WhatsApp, b?n c th? trch d?n tin nh?n v tr? l?i tr?c ti?p v?i h? ?? qu?n l b?i c?nh cu?c tr chuy?n c?a b?n. N?u b?n mu?n trch d?n m?t tin nh?n no ?, nh?n v gi? tin nh?n v vu?t sang tri. B?n s? nh?n th?y r?ng tin nh?n ???c trch d?n s? ???c ?nh km v?i tin nh?n b?n s?p g?i.

V hi?u ha ha ??n ? ??c
V l do r rng, m?t s? ng??i ght ??c bin lai. D l do b?n c th? c l g v chng ti khng mu?n ?? c?p ??n ?i?u ?, WhatsApp cung c?p cho b?n ty ch?n ?? t?t.

?i t?i Ci ??t> Ti kho?n> Quy?n ring t? v b? ch?n ty ch?n ??c Bin lai .

?u ?i?m l m?i ng??i s? khng nhn th?y khi b?n ? ??c tin nh?n c?a h?. Nh??c ?i?m l n ho?t ??ng theo c? hai cch, v v?y b?n s? khng nhn th?y khi ng??i nh?n ? ??c tin nh?n c?a ring b?n.

M?t s? trong nh?ng th? thu?t nh?n tin ny l cc tnh n?ng kh h?u ch, ??c bi?t khng r rng trong cch trnh by, v v?y b?n c th? ? b? l? chng ho?c v? c? b?n khng bi?t ??n s? t?n t?i c?a chng. Hy v?ng, v?i h??ng d?n ny, b?n ? h?c ???c cc m?o v th? thu?t nh?n tin m?i m b?n c th? s? d?ng trong t??ng lai
.
Ki?u Mai
https://phanmemmarketing.vn - G?i email hng lo?t & G?i tin nh?n hng lo?t

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
Thuê taxi tải Hà Nội rẻ nhất | Cty chuyển nhà Kiến Vàng

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net © 2006-2016
Đang chờ Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP
Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam
Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động của Thành viên.
Liên hệ: 0945.434.344 - (Toàn) - Email: wil8x@yahoo.com -
Check Google Page Rank - DMCA.com

GMT+7, 29-9-2020 08:26 , Processed in 0.164244 second(s), 22 queries , Gzip On.

N2C sử dụng mã nguồn Discuz!

Bản quyền mã nguồn thuộc về Comsenz Inc.
Thông tin quảng cáo trên Ngoinhachung.net

Lên trên